Written by: "admin"

Dersim Katliamı

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma­sı­na rağ­men, sür­gün­ler­le be­ra­ber on bin­ler­ce kişi kı­yı­ma ve sür­gün­le­re maruz kal­mış­tır. 

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma...

Read More »

Kültür

Kültür: İnsan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.

Kültür: İnsan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. (daha&helliip;)

Read More »

Bilimsel Demokratik Eğitim ve Kökten Dinselleştirme Eğitimi

  Bilimsel demokratik eğitimi insan merkezli eğitimdir. İnsana, topluma eğitim politikası geliştirenlere eğitim bilim emekçilerine, öğretmen yetiştiren kurumlara, toplumsal ve eğitim alanındaki örgütlere, öneriler getirirken mutlaka özgür ve eşitlikçi bir toplum için kendi alternatifini ortaya koymalıdır.

  Bilimsel demokratik eğitimi insan merkezli eğitimdir. İnsana, topluma eğitim politikası geliştirenlere eğitim bil...

Read More »

Tarihte Zazalar ve Zazaca

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Zaza Tapınağı’ndan bahsedilmektedir. Fenikeliler ve Kenaniler de bu tapınaklarda ibadet ederlerdi.

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Za...

Read More »